• Bufdir Foreldrehverdag

Foreldrehverdag.no er Bufdir sin digitale tjeneste for foreldre med barn mellom 0 og 18 år. Her kan foreldre lese artikler, se filmer og løse oppgaver rundt problemstillinger og situasjoner det er lett å kjenne seg igjen i.

Tjenesten bygger på det pedagogiske opplegget ICDP (International Child Development Program), som er utviklet av de norske professorene Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo, og brukes bl.a. av UNICEF og WHO.

Slik jobbet vi

Første leveranse i prosjektet besto av selve konseptplanen, der den digitale løsningen ble skissert og overordnet beskrevet. Denne konseptplanen bygget på intervjuer med foreldre og kursveiledere, deltagende observasjon på foreldreveiledning og flere workshops med ansatte i Bufdir med faglig kompetanse om foreldreveiledingsprogrammet.

Konseptet møter ulike foreldres interesser og behov ved en tredelt inndeling av materialet: ”Se, Tenk, Les”. Korte filmer illustrerer tematikken i foreldreveiledningen, praktiske oppgaver gir anledning til refleksjon og utprøving, og tekstbasert innhold gir mulighet for mer teoretisk tilnærming til tematikken. Konseptet bruker virkemidler fra historiefortelling og setter barns perspektiv i fokus.

 

Etter kort tid har Foreldretjenesten blitt en av de best besøkte sidene på www.bufdir.no

 

Innholdsproduksjon

Selve innholdsproduksjonen har vært en stor og viktig del av prosjektet. Her har fagfolk både i og utenfor Bufdirs egne rekker bidratt på workshops som har gitt grunnlag for filmer, artikler og oppgaver. Vi har produsert filmer, artikler og oppgaver til Foreldrehverdag, noe som har involvert underleverandører som illustratør og filmproduksjonsselskap.

Testet underveis

For å sikre at innholdet har blitt vinklet og presentert på en måte målgruppen foreldre kan forstå og ta til seg, har det vært viktig å brukerteste underveis. Vi har derfor gjennomført både kvalitative (dybdeintervjuer) og kvantitative (større spørreundersøkelser) brukertester av innholdet og formen i tjenesten.


Om kunden

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) er et statlig forvaltningsorgan som ligger under Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Bufdir sine hovedoppgaver er innenfor områdene oppvekst, barnevern, familievern, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Relaterte tjenester
Kontaktperson: