Åpenhetsloven

Vi setter alltid folk først

Redegjørelse om Åpenhetsloven - Aktsomhetsvurdering

Halogen AS er omfattet av åpenhetsloven og skal minst årlig utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til denne, og offentliggjøre en redegjørelse for vurderingene som er gjort. Henvendelser vedrørende denne rapporten rettes til post@halogen.no.

Halogen AS er et rådgivningsselskap spesialisert innenfor tjenestedesign, systemorientert design, digital design og design for sikkerhetskritiske miljøer. Selskapet er lokalisert i Oslo og leverer primært tjenester til store private og offentlige organisasjoner i Norge. Selskapet arbeider aktivt for å fremme mangfold, likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre all form for diskriminering, for eksempel på bakgrunn av kjønn, legning, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Halogen er bevisst i innkjøpsarbeidet for å sikre at hele selskapets verdikjede ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd.

Halogen skal ha en bærekraftig tilnærming til egen virksomhet, bidra til etisk handel og kreve at våre leverandører og samarbeidspartnere etterlever gjeldende lover, god forretningsskikk og allmenne etiske normer. Dette er beskrevet nærmere under Samfunnsmessige forpliktelser i Halogens etiske retningslinjer. Halogens etiske rammeverk og aktsomhetsvurdering inngår i selskapets kvalitetssystem og revideres regelmessig.

Som en tjenesteleverandør, anser Halogen risikoen for at leverandører i selskapets verdikjede bryter med menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd som lav. Halogens virksomhet er av en slik art at omtrent 90% av selskapets kostnader er personalrelatert og øvrige kostnader er i hovedsak knyttet til leie av kontorlokaler og innkjøp av IT utstyr. Selskapet har minimalt med innkjøp fra leverandører utenfor Norge.

I tillegg til egen virksomhet og leverandørkjeden er det foretatt en vurdering av selskapets samarbeidspartnere. I hovedsak gjelder dette konsulentselskaper som er underleverandør i Halogens kundeprosjekter eller der Halogen er underleverandør. Bakgrunnen for bruk av samarbeidspartnere er for å løse prosjekter for kunder som krever andre fagområder enn det Halogen kan tilby. Samarbeidspartnerne er i hovedsak norske konsulentselskaper som er underlagt Åpenhetsloven.

Gjennom aktsomhetsvurderingene selskapet har utført er det ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser.

Selskapet vil fortsette med løpende aktsomhetsvurderinger og iverksette tiltak dersom det avdekkes negative konsekvenser i selskapets virksomhet, leverandørkjeden eller hos samarbeidspartnere. Arbeidet med åpenhetsloven er forankret i selskapets ledelse og i styret, og er en del av Halogens kvalitetssystem og tilhørende system for kontinuerlig forbedring og avvikshåndtering.

Oslo, 22. juni 2023

Lyst til å jobbe med oss? Ta en prat med Jens!