Fire grep for solid innsikt

Les om hvordan vi kombinerer robuste analysemetoder med en god porsjon kreativitet.

Skrevet av:

Åsmund Eikenes

,

Leder for innholdsdesign

August 14, 2023

For å forstå folk og se helheten i designprosjektene våre trenger vi et solid datagrunnlag og treffsikre analyser. På den måten får vi innsikt som gir kraft og retning for designvalgene vi tar sammen.

Her er de mest sentrale aktivitetene vi bruker i store designprosjekter:

1. Å være der det skjer

Vi elsker å møte mennesker for å finne ut hva de er opptatt av , hva de trenger og hvordan de har det.

Noen ganger drar vi til en byggeplass for å forstå mer av hvordan bærekraftig byutvikling skjer i praksis. Andre ganger får vi lov til å skygge en enkelt sykepleier for å oppleve en arbeidshverdag på et eldresenter fra start til slutt. Og noen ganger får vi være med en ubåt på oppdrag langs Norskekysten.

En viktig del av feltarbeidet er evnen til å observere og notere, og vi bruker erfaringen vår til å se hverdagene og situasjonene slik de oppleves. Vi legger merke til ting som fungerer godt, og systemer som gjør det vanskelig å arbeide trygt og effektivt. Vi ser utfordringer, sammenhenger og muligheter, og bruker designmetoder til å forbedre arbeidshverdagen og utvikle systemene som understøtter dem.

I de fleste prosjektene er det klokt å bygge på tidligere erfaringer og gode råd fra fagfolk. Vi snakker også med eksperter fra andre fagfelt for å få siste nytt fra forskningsfronten og se det store bildet.

2. Den gode samtalen

Som designere har vi en egen evne til å være nysgjerrige på det meste mellom himmel og jord. Noen ganger lar vi samtalen flyte fra det ene til det andre, og andre ganger følger vi et nøye planlagt manus. Av og til snakker vi med en-og-en, og andre ganger samles vi i små og mellomstore grupper.

Som oftest gjennomfører vi samtalene som det vi kaller semistrukturerte dybdeintervju. Da får vi svarene vi trenger for å gå systematiske til verks i analysen, samtidig som informantene får rom til å dele sine sider av saken. Fleksibiliteten gir både rom for mangfoldet i synspunkt og erfaringer, men hjelper oss til å dekke de sentrale temaene vi trenger for å forstå situasjonen og menneskene.

3. Se hva som skjer - sammen

Det er svært virkningsfullt å se utfordringene istedenfor å bare snakke om dem. Vi bruker ofte strekfigurer, piler, ikoner for å vise frem hvordan brukerne opplever et produkt, en tjeneste eller en utfordring som en reise fra start til slutt. Resultatet er brukerreiser og tjenesteflyter som viser kontaktpunkter og relasjoner mellom mennesker, produkter og systemer.

Andre ganger trenger vi å løfte blikket enda mer, og kartlegge hvordan flere små systemer henger sammen. Da tegner vi store kart som fyller hele veggen på møterommet, for å se relasjoner, flaskehalser og avhengigheter som påvirker viktige og flokete samfunnsområder. Kartene kan både vise hvordan en detalj hører hjemme i det store bildet og hvor vi trenger å forstå situasjonene bedre, mens de grafiske elementene hjelper til å løfte frem de viktigste funnene.

4. Analyser tilpasset dataene og konteksten

For å analysere innspill, idéer og forslag på post-it-lapper og andre objekter vi har laget sammen i arbeidsmøter, bruker vi som oftest visuelle metoder for å sortere og gruppere dataene i fellesskap. Vi danner et større bilde av helheten, og får en rik beskrivelser av problemene vi undersøker.

For å analysere datamateriale fra dybdeintervjuer kan vi også bruke metoden kalt tematisk analyse. Tematisk analyse er svært godt egnet for å oppdage underliggende tema som ligger mellom linjene i det deltakerne forteller, og hjelper oss til å svare godt på spørsmålene vi har stilt. Som oftest oppdager vi nye sammenhenger og rom for å utforske nye muligheter.

Noen ganger tar vi også i bruk spisskompetanse om fagfeltene for å analysere dataene vi samler inn i tråd med teoretisk rammeverk innen feltet. Det kan for eksempel være OODA-sløyfen for å evaluere beslutninger i kritiske situasjoner, eller AT ONE for å kartlegge tjenester i lys av brukernes erfaringer og opplevelser i et gitt tjenesteforløp.    

Og når det er nyttig for å svare på spørsmålene våre, samler vi inn og analyserer store datasett. Vi bruker data fra bruksmønster på nettsider, svar på spørreundersøkelser og data fra brukertester til å sette sammen et presist helhetsbilde av situasjonen. Og så tar vi valg om retning, lager nye skisser, tester og justerer.

Innsikt som betyr noe

Med et solid innsiktsarbeid i bunnen kan vi utforske nye muligheter som har verdi for brukerne. Vår erfaring er at godt innsiktsarbeid gir treffsikre ideer med stor effekt på tjenestene og brukernes opplevelse.

Derfor er vår ambisjon at innsikten skal gi et solid grunnlag for retningsvalg og prioriteringer.

Åsmund Eikenes
Leder for innholdsdesign
aasmund@halogen.no