Kraften i et klart språk

Klart språk løfter frem kjernen i innholdet. Vi gir deg fire gode grunner til å bruke klarspråk gjennom hele designprosjektet.

Skrevet av:

Åsmund Eikenes

,

Leder for innholdsdesign

June 11, 2023

Et klart språk er svært viktig for gode, digitale tjenester: Et klart språk gjør at folk forstår og kan bruke informasjonen de leser, og et klart språk bidrar til åpenhet, inkludering og demokrati.

Klarspråksatsingen til Språkrådet, KS og Digitaliseringsdirektoratet har de siste årene løftet verdien av klart språk for digitaliseringsprosjekter og i offentlige tjenester. Arbeidet har også løftet verdien av  kompetansen som trengs for å skrive klart og brukerrettet.

I mange sammenhenger blir klart språk derimot forstått som formidling og kommunikasjon: en nødvendig innsats for å sikre at målgruppen forstår budskapet. Men klarspråk mer enn god formidling.

I Halogen erfarer vi stadig oftere at evnen til å tenke og formulere klare tanker med et klart språk spiller en viktig rolle også i de delene av et designprosjekt som ikke direkte handler om formidling.

Vår erfaring er at arbeid med klart språk hever kvaliteten på prosessen, og styrker prosjektgruppens evne til å utvikle løsninger som betyr noe. Derfor inkluderer vi ofte tekstforfattere i prosjektgruppen i både store og små designprosjekter.

Her er fire gode grunner til å bruke klarspråk gjennom hele designprosjektet:

1. Struktur i planleggingen – hvordan bitene henger sammen

Planleggingsfasen i et prosjekt er både kaotisk og dynamisk. En tekstforfatter kan bidra til å utvikle, utfordre og utforske nye sammenhenger og uante muligheter, og styrke ideene etter hvert som de tar form. Klare tanker gjennom klart språk kan også synliggjøre hvilke ideer som ikke holder vann.

En tekstforfatter kan også bruke kunnskap om dramaturgi og historiefortelling for å strukturere ideene, slik at brukere skal forstå hvordan helheten henger sammen.

2. Innsikt som fundament – historien vi bygger videre på

Et klart språk krever at vi vet hva vi vil si. Det avslører uklare tanker og abstrakte ideer, og tvinger oss til å være konkrete, tydelige og enige.

I Halogen erfarer vi at enkle, presise tekster hjelper oss til å samle trådene i innsiktsfasen. Klarspråksarbeidet er til stor hjelp for å sikre at prosjektgruppen får en felles forståelse.

Et klart språk støtter gode visualiseringer og lar oss forstå, vurdere, sortere og velge i fellesskap. I tillegg kan tekstene bidra til å dokumentere prosessen helt fra start, både for oss selv og for kundene vi samarbeider med.

3. Konkretisere ideer – tekst som samarbeider med design

Vi jobber med tekst som del av strategier, i rapporter og som del av digitale løsninger. I noen av designprosjektene bidrar vi til arbeidet med å brukerteste nye tjenester og produkter. Etter hvert som prototypene tar form, er det også behov for å teste med reelt innhold, og tekstene må finne sin plass som del av nytt design.

Vi erfarer at arbeid med tekst og klarspråk har størst effekt når det kan skje samtidig med design og konseptutvikling, og på den måten bli en del av iterasjonene gjennom designprosessen. I mange tilfeller arbeider vi med utkast til tekst direkte i designverktøy, som for eksempel Figma, slik at innholdet kan spille på lag med designet hele veien.

Ved å samarbeide tett med designerne kan vi oppdage hvilke typer innhold som hører hjemme i de ulike delene, og sammen utvikle prinsipper og konsepter der innhold, form og funksjon henger tett sammen.

Innholdsproduksjon som del av designarbeidet inkluderer både tekstene som står på knapper og menyer (omtalt som micro copy), hjelpetekster til veiledninger, lengre artikler, og selvfølgelig også illustrasjoner, bilder og videoinnhold.

4. Mindre arbeid med rapporten – skrivingen får et forsprang

Tiden brukt på gode tekster underveis i prosjektet er tid brukt på å heve kvaliteten på tjenesten. Resultatet er at en eventuell sluttrapport ikke trenger å bli et gigantisk hastverksarbeid den siste uka, men en naturlig forlengelse og videreføring av refleksjoner og tekster produsert underveis i prosessen.

En slik prosess gjør det enklere å involvere kundene i helheten og forstå resultatet av prosjektet, og støtter kunden til å ta eierskap for de neste stegene.

Samlet erfarer vi at klarspråk som del av designprosjekter har kraft til å heve kvaliteten og øke gjennomslaget i prosjektene. Det er både fordi vi liker å skrive, men også fordi kollegaene våre også ser verdien og gleden av klarspråk i prosjektene. Vi samarbeider på tvers av fagområder og skaper gode brukeropplevelser i fellesskap.

Åsmund Eikenes
Leder for innholdsdesign
aasmund@halogen.no