Enklere helsetjenester for både pasient og helsepersonell
for
Bl.a Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett
Grafisk illustrasjon av prosjektet
Gjennom prosjektet Stimulab DBEP ønsket man å forenkle hverdagen i helsesektoren ved en helhetlig tilnærming til pasientbehandling.

Blir du alvorlig syk i dag, er sjansen stor for at møtet med deler av helsevesenet oppleves både komplisert og fragmentert. 

“Stimulab Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner” ville endre måten helsepersonell samhandlet med hverandre og pasienten. Målet var å designe en smidig og tverrfaglig tilnærming til nasjonale, digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner, hvor både fastlegen, sykepleiere og ulike spesialister bidrar.

På denne måten ville pasienten selv oppleve økt tjenestekvalitet. I tillegg vil de med kroniske sykdommer og flere sykdomsbilder oppleve økt pasientsikkerhet. 

Høy kompleksitet

Prosjektet startet opp i 2020 og varte i ett år. Implementeringen av løsningen gjøres i regi av Norsk Helsenett og planlegges gjennomført i løpet av 2022. 

Prosjektet var av høy kompleksitet og involverte mange aktører, deriblant Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Norsk helsenett, ulike pasientforeninger, Allmennlegeforeningen og flere forskningsmiljøer.

Design på flere nivå

Halogen og Rambøll har gjennom flere års samarbeid bistått oppdragsgivere i offentlig sektor med å forstå og forenkle kompleksitet i forvaltningen.

I dette prosjektet jobbet vi med å utvikle et innovativt digitalt konsept hvor brukeropplevelsen skulle motivere og engasjere. Vi baserte løsningen vår på inngående forståelse av behovene til de viktigste målgruppene. Dette gjorde vi ved hjelp av: 

● Dyp innsikt i brukernes opplevelse av egen situasjon 

● Samskapende designsprint-metodikk

● Høy grad av involvering fra brukergruppene gjennom hele prosjektet

Forankrende prototype

Tanken bak prosjektet var å bruke løsningen til å skape forankring, eierskap og engasjement. Dette var avgjørende for en vellykket implementering. 

Dette gjorde vi gjennom å integrere ulike disipliner: Systemorientert design, tjenestedesign, digitalt design og integrert arbeid mellom design og andre metoder.

Fjernjobbing-workshops

En forvanskede faktor var at det meste av prosjektet ble gjennomført under pandemi-nedstenging. 

Siden prosjektet derfor i hovedsak ble gjennomført som et heldigitalt fjernjobbings-prosjekt, måtte vi utvikle nye metoder for blant annet digitale workshops med mange deltakere. Disse metodene inngår nå i Halogens voksende verktøykasse for digital fjernjobbing.

Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Mannlig ansatt skriver med tusj på tavle i møterom
Anne Zanussi
Designer
anne.zanussi@halogen.no
Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt!
Anne Zanussi
Designer
+47 970 94 477anne.zanussi@halogen.no